Pysäkin kuvaus

Ympärivuorokautiseen hoitopaikkaan siirtyminen on suuri ja erilaisia tunteita herättävä tilanne. Siirtymisen toivoisi tapahtuvan vasta, kun se todella on tarpeen. Omaisten syyllisyyden tunteet saattavat vaikeuttaa päätöksen tekemistä ja joskus päätös tehdäänkin niin myöhään, että voimat alkavat olla ehtyneet myös muistisairaan läheisiltä. Myöhäinen laitokseen siirtyminen edellyttää, että kotihoidossakin apua saadaan kulloisenkin sairauden vaiheen vaatima määrä. Pitkäaikaishoitoon siirtyminen on suuri muutos sekä muistisairaalle että häntä hoitaneelle läheiselle.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Tunteiden käsittely pitkäaikasihoitoon siirtymisen tilanteessa on erittäin tärkeää. Tunteista on hyvä puhua avoimesti. Tukea on saatavilla niin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta, kuin seurakunnista ja erilaisista yhdistysten vertaisryhmistä. Tästä elämänvaiheesta on hyvä keskustella hyvissä ajoin myös muistisairaan henkilön kanssa ja tehdä yhdessä “sopimus” siitä kuinka toimitaan, jos elämä kotona ei enää suju. Muistisairaan henkilön läheisen ei tarvitse tehdä yksin päätöstä pysyvään ympärivuorokautiseen hoitopaikkaan siirtymisestä, vaan arvioinnissa ja päätöksenteossa ovat mukana muistisairaan kuntoutussuunnitelmaan osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset.

Pitkäaikaishoidon vaiheessa läheiset ovat arvokkaita kumppaneita hoitotyön suunnittelussa, arvioinnissa ja toteuttamisessa. Perheenjäsenten ja muiden läheisten antamat tiedot elämänhistoriasta sekä sairastuneen persoonasta, elintavoista ja tottumuksista auttavat hoidon suunnittelussa. Hoidon suunnittelun tueksi tarvitaan myös tietoa potilaan sairaus- ja hoitohistoriasta, lääkehoidosta ja allergioista. Läheisen tulisi aina olla tervetullut hoitavaan yksikköön. Hoitopaikassa tulisi olla läheisille omaa kirjallista materiaalia, jossa kerrotaan hoitopaikan toimintatavoista (esimerkiksi päiväohjelmasta ja juhlien vietosta), kuinka heidän toivotaan toimivan käydessään tapaamassa muistisairasta läheistään, miten he voivat halutessaan osallistua hoitoon, mistä saa neuvoa ja apua sekä miten voi antaa palautetta.

Asumistilanteen arviointiin on olemassa tarkistuslista, jonka avulla voi hahmottaa asioita:
Muistava – Muistisairaan asumistilanteen arviointi

Vertaisten kokemukset

”Koin suurta syyllisyyttä siitä, että siirsimme mieheni laitokseen. Epäilin hoitoa, henkilökuntaa ja ihan kaikkea – myös itseäni!”

”En unohda sitä, kuinka eräs hoitaja sanoi minulle, kun lähdin hoitolaitoksesta, että me kaikki rakastamme miestäsi täällä.  Se tuntui hyvältä ja helpotti omaa tuskaani.”