Pysäkin kuvaus

Kun muistisairaan henkilön hoitoa suunnitellaan ja päivitetään, on mukana suunnittelussa hyvä olla myös hänen läheisensä. Myös läheisen tarvitsema tuki tulee ottaa huomioon hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa tehdessä.

Sairastunutta auttaa jaksamaan yhdessäolo, läheisyys ja huumori. Vaikka suhde muistisairaan ihmisen ja läheisen välillä muistisairauden edetessä muuttuukin yhä enemmän huolehtijan ja hoivaajan rooliin, suhteessa voi edelleen olla myös muutakin sisältöä. Läheisen on kuitenkin erittäin tärkeää huolehtia myös omasta jaksamisestaan, jotta hän jaksaa toimia sairastuneen hoitajana. Muistisairauden edetessä läheisen merkitys sairastuneen tukijana ja hoitajana kasvaa. Kun kyky selviytyä päivittäisistä toiminnoista heikkenee, läheisten merkitys kasvaa. Läheiset toimivat myös muistisairaan henkilön toiveiden ja mieltymysten tulkkeina.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Muistisairaalle henkilölle liikunta, säännöllinen ja monipuolinen ruoka sekä perhe- ja ystävyyssuhteiden ylläpito ovat tärkeitä toimintakyvyn ylläpitämisen kannalta. Asioiden ennakointia ja hoitamista voi auttaa, jos tekee muistilistan, johon merkitsee esimerkiksi ajankohtia, jolloin jokin asia on otettava pohdittavaksi tai tehtävä. Muistisairaan läheisten avulla sairastuneen henkilön oma ääni kuuluu hoidon suunnittelussa silloinkin, kun hän ei enää itse pysty ilmaisemaan omaa tahtoaan.

Jos mahdollista, muistisairaan henkilön aikuiset lapset olisi hyvä ottaa mukaan jo alusta asti hoidon suunnitteluun. Tällöin mukana olisi omalla muistimatkallaan läheinen, joka tuntee muistisairaan henkilön tarpeet ja toiveet mahdollisimman hyvin. Ja samalla läheisetkin pysyisivät paremmin ajan tasalla muistisairauden etenemisestä.

Läheiset ovat muistisairaalle ihmiselle tärkeä apu ja voivat läsnäolollaan luoda turvallisuuden tunnetta. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että muistisairasta henkilöä autetaan parhaiten antamalla hänen tehdä asioita edelleen itse, omien kykyjensä mukaan, sopivasti tukien ja toimimista helpottaen. Muistisairaus ei tarkoita välitöntä toimintakyvyttömyyttä ja toimintakyvyn ylläpito on muistisairaalle itselleen erityisen tärkeää.

Vertaisten kokemukset

”Teimme sisarustemme kanssa vuorokalenterin, josta näimme, mikä tehtävä kullakin vuorollaan oli. Tämä toimi meillä hyvin. Tehtäviä jaettiin osaamisen mukaan, eikä vanhempiemme auttaminen jäänyt yhden lapsen varaan.”

”Pojan oli todella vaikea ymmärtää, että muutokset isässä johtuivat muistisairaudesta. Isän muuttuminen pelotti, mutta myös suututti poikaamme. Hänen oli todella vaikeaa osallistua auttamiseen.”

”Meillä ei ole sukulaisia, joiden puoleen voisimme kääntyä. Olemme saaneet apua yhdistysten ja seurakunnan vapaaehtoistoisilta. He ovat käyneet puolestamme kaupassa ja lähteneet turvaksi ulkoiluhetkeen.”